ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย