ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

::  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ BAGS ground services และ Aviation BIZ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน ​: Bachelor of Arts (Aviation Services) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิ๊ก

::  ขยายจำนวนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 สาขา ได้แก่
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (คบ. 4 ปี)
2. สาขาวิชาพลศึกษา (คบ. 4 ปี)
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 4 ปี)
4. สาขาวิชาภาษาไทย (คบ. 4 ปี)
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)


<< รับสมัครออนไลน์ 1 มิ.ย.-27 ก.ค. 63 (เปิดรับจำนวนจำกัด สมัครก่อน พิจารณาก่อน) >> สนใจสมัคร คลิ๊ก