ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ