ประกาศด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) ใหม่ของมหาวิทยาลัยทดแทนตัวเก่่า

ประกาศ

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) ใหม่ของมหาวิทยาลัยทดแทนตัวเก่่า
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00น. ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และระบบ MIS หรือระบบบริการการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้