ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน จำนวน ๓ กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน จำนวน ๓ กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน จำนวน ๓ กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ๑. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร๑๒)แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ ห้อง (ศูนย์คอมพิวเตอร์) แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๓. กิจกรรมปรับปรุงโรงฝึกงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบุตามรายละเอียดของกิจกรรมที่ยื่นเสนอราคา ข้อ ๑ (๑.๑๗) และข้อ ๒ (๒.๒๐)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม