ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยประกาศผู้นะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้นะการเสนอราคาดังกล่าวไม่เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็นเพ็นท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๖,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม