ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานทำหลังคาอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานทำหลังคาอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานทำหลังคาอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
               จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานทำหลังคาอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทแอมมิที เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม