ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
               ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๖         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม