ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหา (Work from Home) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ