ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 17/๒๕๖๓

 

--------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ
และวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เลขที่ 17/๒๕๖๓ ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร
ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓ และวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จึงเห็นควรยกเลิกประกาศเชิญชวนในครั้งนี้และจะจัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เป็น ครั้งที่ 4 ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่     24       มกราคม พ.ศ. 2563

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม