ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร 12 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร ๑๒

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร ๑๒ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร ๑๒ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

               ๑. กิจกรรมที่ ๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร ๑๒ ได้แก่ บริษัท เอ็นชัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. กิจกรรมที่ ๒ งานปรับปรุงถนน-ฝาบ่อพักและฝารางระบายน้ำ ได้แก่ บริษัท เอ็นชัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม