ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุสินทรัพย์ จำนวน ๔๕ รายการ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดครุสินทรัพย์ จำนวน ๔๕ รายการ

----------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดสินทรัพย์            จำนวน ๔๕ รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ ดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสินทรัพย์ จำนวน ๔๕ รายการ ได้ที่งานพัสดุ     กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่..................... ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ................. ถึงวันที่ ............................ ๒ กุมภาภาพันธ์ ๒๕๖๓ .....................................

๒.  กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ จำนวน ๔๕ รายการ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.     ถึง ๑๑.๐๐ น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                   ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ …….......…….... ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ........……………………. เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๑๕ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                             ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์   ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                               ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                                    ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                             ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว           

    ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมด          ภายใน ๗ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้       (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์       ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓    มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม