ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา ยาแคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา ยาแคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา ยาแคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๕,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  oo