รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)

รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที
IC3 Digital Literacy Certification หลักสูตร : Living Online
ให้มารับใบประกาศนียบัตรและของรางวัลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 5811200137 นางสาววชิรญาณ์  ตะคุณนะ การศึกษาปฐมวัย
2 5911301124 นางสาวศศิธร  นัยจิตร บรรณารักษศาสตร์ฯ
3 5911100708 นางสาวศุศุมา  หอมสุคนธ์ วิทย์ฯและเทคโนโลยีการอาหาร
4 5911402047 นายนพรัตน์   เทพไพสรรค์ การตลาด
5 5911302346 นางสาวธมนธรณ์  อาจดีวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ
6 5911404738 นายฐานทัพ  แสวงการ นิเทศศาสตร์
7 5911410404 นางสาวกานต์รวี  กันซัน นิเทศศาสตร์
8 5811700359 นางสาวศิวัชญา  จิตตะยโศธร การแพทย์แผนจีน
9 5811301737 นางสาวธินัดดา  บุญศรี ภาษาจีน
10 5911305265 นายกรธวัช   ทองแถว ภูมิศาสตร์ฯ
11 5911307014 นางสาวพิมฟ้า  ชูตากแดด บรรณารักษศาสตร์ฯ
12 5811700912 นางสาวกนิษฐา   ม่วงแกม การแพทย์แผนจีน