ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำ บริเวณข้างสนามกีฬา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา     จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญ-ไสว วิศวกรรม โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,175,000.00 บาท (หนึ่งล้าน     หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม