การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd