ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างเอกสาร (Terms of Reference : TOR)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

เช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

 1. ความเป็นมา

   การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยปริมาณคอมพิวเตอร์ในสัดส่วนที่เพียงพอต่อการใช้งานช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า จัดทำรายงานเอกสาร ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ได้อย่างดียิ่งดังจะเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินด้านการประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

          2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

          3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

          3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

          3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

          3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

          3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย       ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง        

 1. ขอบเขตของงาน

        เช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน  381 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
  • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ำกว่า Core i3 ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 3.6 GHz generation ปัจจุบัน และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB
  • มีระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอและต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได้
  • มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR4 2400 MHz ขนาด 8 GB หรือดีกว่า สามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB
  • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 7200 รอบต่อนาที จำนวน 1 หน่วย
  • มี DVD Reader/Writer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
  • มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด Intel HD Graphics หรือดีกว่า
  • มีพอร์ต Output แบบ Display Port หรือ HDMI รวมกันไม่น้อยกว่า 2 port และ แบบ VGA 1 port

1.8     มีพอร์ต Serial ไม่น้อยกว่า 1 port และพอร์ตสื่อสารแบบ USB แบบ 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต และแบบ USB3.0 หรือดีกว่าอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 4 ports และมีช่องเสียบ microphone และ headphone อย่างละ 1 ช่องอยู่ทางด้านหน้าเครื่อง

1.9     มีระบบ BIOS ที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถกำหนดสิทธ์ให้อุปกรณ์ที่มาต่อเข้ากับ USB Port เช่น External Hard disk และ Flash Drive ไม่สามารถทำสำเนาข้อมูลออกไปได้ และสามารถกำหนดให้ Keyboard และ Mouse  ใช้งานได้เท่านั้น

1.10  มี Hardware ตามมาตรฐาน TPM 1.2 หรือดีกว่า ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก

1.11  มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.12  สามารถตรวจสอบอุปกรณ์แสดงปัญหาภายในตัวเครื่องและสามารถแสดงรายละเอียดของ Hardware และ Software ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องได้ โดยต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ

1.13  แป้นพิมพ์แบบ USB ตัวอักษรภาษาไทย-อังกฤษแบบติดแน่นถาวร พร้อมเมาส์แบบ Optical  USB หรือดีกว่า มีปุ่มไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง

1.14  ตัวเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)  ขนาดไม่น้อยกว่า 180 Watts

1.15  มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  มีความละเอียด 1920x1080 มี contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 หรือดีกว่าสามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอได้และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง 

 1.16  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้                                       

1.16.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9000 Series

1.16.2 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548 

1.16.3 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ  NECTEC หรือ มอก.1561-2548

1.16.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT

1.17   มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 4 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware  โดยเข้ามาทำการแก้ไข /ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day Response)

1.18   มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet

1.19  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนออุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องถูกประกอบจากโรงงานโดยสามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่ปรากฏได้บนเว็บไซต์ผู้ผลิต

1.20  เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านำมาประกอบใหม่บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องได้รับหนังสือ รับรองผลิตภัณฑ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการ ยื่นประมูลงานครั้งนี้จากบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจำในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องเป็นเครื่องใหม่แกะกล่อง ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือไม่เป็นเครื่องที่ถูกปรับสภาพมาใหม่ (Recondition หรือ Remanufacturing)

 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลระดับสูงแบบที่ 2  จำนวน 98 เครื่อง  มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • หน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่า Core i5 ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.0 GHz generation ปัจจุบัน และมีหน่วยความจำ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 9 MB
  • มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต โดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 4 พอร์ท 
  • มีช่องเสียบแบบ Expansion Slot ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง โดยเป็น PCI Express  x16 อย่างน้อย 1 ช่องและมีช่องเสียบแบบ M.2 slot อย่างน้อย 1 ช่อง
  • มีแผงวงจรหลัก (เมนบอร์ด) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มี BIOS ชนิด UEFI BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR4 2400 MHz ขนาด 8 GB  หรือดีกว่า สามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB

 มีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2 TB แบบ SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่าและมี ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จำนวน 1 หน่วย

 • มี DVD Reader/Writer จำนวน 1 หน่วย
 • มีหน่วยควบคุมแสดงผลภาพชนิดแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า
 • มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพแสดงผลอย่างน้อย 2 พอร์ต โดยเป็น HDMI Port และ Display Port เป็นอย่างน้อย
 • มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio  หรือดีกว่า
 • มีส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1  ช่อง
 • มีไฟ LED (Light Emitting Diode) และ/หรือสัญญาณเสียง บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ CPU, BIOS, Memory, Hard Disk, Coin Cell  Battery,PCI Slot,USB
 • แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ Multimedia ที่มีปุ่ม Hot Function Key ไม่น้อยกว่า 5 Button ชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย อังกฤษตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษ ปรากฏบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร และมีเมาส์(Mouse) มีปุ่มไม่น้อยกว่า 6 Button (Laser Mouse) ชนิด USB Port โดยทั้งชุดต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตัวเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)  ขนาดไม่น้อยกว่า 200 Watts
 • มี Hardware ตามมาตรฐาน TPM 1.2 หรือดีกว่า ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก  
 • มีจอภาพ ขนาด 21.5 นิ้วหรือดีกว่า  มีความละเอียด 1920x1080 มี contrast ratio 600:1หรือดีกว่า สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอได้
 • มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้                             

2.18.1  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9000 Series

2.18.2 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ Class B หรือ NECTEC  หรือ มอก.1956-2548

2.18.3 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ NECTEC หรือ มอก. 1561-2548

2.18.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT

2.18.5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Energy Star หรือดีกว่า

2.19  มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 4 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware  โดยเข้ามาทำการแก้ไข /ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day Response)

2.20  ผู้เสนอราคาหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center ที่ให้บริการแบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง  พร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี

 2.21  มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet

2.22  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนออุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องถูกประกอบจากโรงงานโดยสามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่ปรากฏได้บนเว็บไซต์ผู้ผลิต

2.23    เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านำมาประกอบใหม่บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการ ยื่นประมูลงานครั้งนี้จากบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจำในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน       โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งาน  มาก่อนหรือไม่เป็นเครื่องที่ถูกปรับสภาพมาใหม่ (Recondition หรือ Remanufacturing)

 

 • เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  จำนวน 12 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว และสามารถแสดงผลภาพที่ความละเอียดภาพระดับ True XGA (1024x768 จุด) หรือดีกว่า
 • สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA และ UXGA ได้เป็นอย่างน้อย
 • มีกำลังส่องสว่างแสงสีขาวและแสงสีไม่น้อยกว่า 4,000 lumen
 • ใช้หลอดภาพชนิด UHE กำลังไฟไม่เกิน 210 วัตต์
 • หลอดภาพมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6,000 ชั่วโมง ในโหมดความสว่างปกติ (Normal Mode) และ 12,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน (Eco Mode)
  • มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 15,000 : 1

        3.7 มีช่องสัญญาณดังนี้

 • Computer Port In (D-Sub 15 pin) 2 ช่อง
 • Computer Port Out (D-Sub 15 pin) 1 ช่อง
 • Composite In (RCA) 1 ช่อง
 • HDMI In 2 ช่อง โดยมีอย่างน้อย 1 ช่อง สามารถเชื่อมต่อแบบ MHL ได้
 • Audio In แบบ 2 RCA 1 ชุด (สีขาว 1 ช่องและสีแดง 1 ช่อง) และ Stereo Mini 2 ช่อง
 • Audio Out แบบ Stereo Mini 1 ช่อง
 • พอร์ต RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

        3.8 สามารถฉายภาพ 2 ภาพบนจอเดียวกัน จาก 2 แหล่งสัญญาณภาพ  (Split Screen)

3.9 สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน ( Keystone Correction)ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา และปรับแบบอัตโนมัติได้ในแนวตั้ง

 • สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมื่อมีการเชื่อมต่อช่องสัญญาณภาพ ขาเข้า (Auto Power On)

 สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับมุมได้ทั้ง 4 มุม (Quick Corner) เพื่อรองรับการวางเครื่องฉายแบบเอียงได้

 • มีฟังก์ชั่นการทำงาน แบบ QR Code Display และเชื่อมต่อกับ Smart phone ได้
 • มีระบบ A/V Mute Slide เพื่อใช้ในการพักการฉายภาพ
 • มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องและเคลื่อนย้ายได้ทันทีไม่ต้องรอ Cool-Down
 • มีฝาปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกันกับตัวเครื่อง
 • มีลำโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 W
 • มีระบบการเลือก Color mode ได้อย่างน้อย 5 แบบ
 • มีระบบป้องกันการใช้งานและการโจรกรรมไม่น้อยกว่า 4 ระบบ

                     3.18.1 ระบบตั้งค่ารหัสในการใช้เครื่อง (Password)

 • ระบบการตั้งรูปภาพ Logo ของหน่วยงาน เพื่อระบุถึงส่วนงานที่เป็นเจ้าของเครื่อง
 • ระบบการล็อคปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนค่ากำหนด (Panel Lock)
 • มีช่องสำหรับสาย Kensington ใช้ต่อสายเคเบิลนิรภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม
 • สามารถใช้งานการเชื่อมต่อ Wifi IEEE11 b/g/n 2.4GHz หรือดีกว่า
 • เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านำมาประกอบใหม่บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องได้รับหนังสือรับรองผลิต ภัณฑ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการ ยื่นประมูลงานครั้งนี้จากบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจำในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือไม่เป็นเครื่องที่ถูกปรับสภาพมาใหม่ (Recondition หรือ Remanufacturing)
 • ต้องทำการติดตั้งพร้อมขาแขวน สายสัญญาณภาพและเสียงไปยังโต๊ะผู้สอน กำหนดให้วาง Outlet ไว้หน้าห้องพร้อมพ่วงสายสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ผู้สอน สายไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์ปิดเปิด โดยต้องสามารถทำการแสดงผลได้ทั้งโปรเจคเตอร์และจอภาพผู้สอนในเวลาเดียวกัน

 

 1. ข้อกำหนดอื่นๆ

            4.1 ต้องทำการตรวจเช็ค ทำความสะอาดภายนอกและภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

            4.2 ต้องทำการเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ เมื่อขาดหรือหมดอายุการใช้งาน (ตามข้อ 3.5) และต้องทำความสะอาดฟิลเตอร์ กรองฝุ่นทุกภาคเรียน

 4. ระยะเวลา 4 ปี

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน / ราคากลาง

        งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,887,892.38 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 479 เครื่อง
 2. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง

    7. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์          0-2942-5800 ต่อ 1130 - 1132

โทรสาร             0-2513-9735