ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกข้ารับการรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม