โครงการสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระทรงครุฑา รามาวตาร ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิก!!!รายละเอียดเพิ่มเติม