คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล (OTOP) หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู้ตลาดออนไลน์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคาร 28