ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

โครงการจัดซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม