ประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ งาน

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ งาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒

 

--------------------------------------

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์ประกวดราคา
จัดซื้อชุดข้อสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ราคากลางของงาน
จ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ พร้อมสิทธิ์ในการจำหน่ายชุดข้อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ภายในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีสิทธิแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของแต่ละประเทศ หรือองค์กรที่มีสิทธิในการบริหารจัดการข้อสอบในประเทศไทย

                                                                                                          

๑๒.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอชุดข้อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจสอบประวัติการทดสอบของผู้สอบ พร้อมหมายเลขอ้างอิงของใบประกาศนียบัตรได้

๑๓.ผู้เสนอราคาต้องแนบผลงานการจัดจำหน่ายชุดข้อสอบลักษณะเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีมูลค่าการจัดจำหน่ายโครงการเดียวไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินการจัดหาของมหาวิทยาลัย เป็นผลงานอายุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันที่ส่งมอบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๒- ๖๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๑-๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่        ๖    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม