ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 จำนวน ๑ งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุย      วิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพดังกล่าว

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการและไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการให้บริการที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัย

1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศเสนอสิทธิประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการเสนอราคาในครั้งนี้

 1. หลักฐานการยื่นเสนอราคา

          2.1 สำเนาการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน

          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

    2.3 ผู้ให้บริการเช่าชุดครุยต้องมีประสบการณ์ในการให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะไม่น้อยกว่า 3 ปี     (พร้อมหลักฐาน)

         2.4 ผู้ให้บริการเช่าครุยต้องจัดทำรายละเอียดนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกการให้บริการเช่าชุดครุย ดังนี้

                   2.4.1 นำเสื้อผ้าตัวอย่างที่จะให้บริการตัดชุดครุยมาแสดงในวันเปิดซอง

                   2.4.2 ตัวอย่างครุยผลงานที่เคยให้บริการ มานำเสนอให้กรรมการอย่างน้อย 1 ชุด

          ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่       

 • ราคาค่าบริการเช่า ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 1,300 บาท/ตัว

ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 1,500 บาท/ตัว

ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 1,700 บาท/ตัว

 • ราคาค่าบริการตัด ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 2,300 บาท/ตัว

ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2,500 บาท/ตัว

ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 2,700 บาท/ตัว

 • ระยะเวลาการตัดเย็บครุย สำหรับเตรียมให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

 

 • วิธีการเช่าและการสั่งตัดเย็บ

 

 • ผลประโยชน์ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ
 • แผนการทำงานพร้อมกำหนดแล้วเสร็จ
 • ตัวอย่างหนังสือรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย
 1. สถานที่ประกอบการให้บริการเช่าชุดครุย

          พื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 1. กำหนดการยื่นซอง

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

 1. กำหนดการเปิดซอง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุย

          6.1 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น

          6.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยที่ยื่นข้อเสนอตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข     ในประกาศ

          6.3 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกจากผู้ให้บริการชุดครุยที่ยื่นความจำนงต่อมหาวิทยาลัยฯ     ตามวันและเวลาที่กำหนด

          6.4 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณายึดถือคุณภาพชุดครุย พร้อมราคาบริการเช่า/ตัด และผลประโยชน์ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นที่สุด

          6.5 มหาวิทยาลัยฯ ยึดการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยถือเป็นที่สุด

       อื่นๆ

          7.1 ผู้ให้บริการชุดครุยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 3 ปี ภายใน 7 วัน นับจากมหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และในการทำสัญญาจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินสด 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นการค้ำประกันสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จะคืนหลักประกันสัญญา เมื่อผู้ให้บริการชุดครุยได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว โดยนับถัดจากวันแล้วเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป ไม่น้อยกว่า 15 วัน

          7.2 ผู้ให้บริการชุดครุยจะต้องมาให้บริการส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สั่งจองชุดครุยไว้ไม่เกินวันซ้อมย่อย ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดอย่างน้อย 2 วัน และบริการรับมอบชุดครุยคืนหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่รับปริญญา จำนวน 1 ครั้ง ในวันรับจริง และ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 ครั้ง ในวันหยุดราชการ

          7.3 ผู้ให้บริการชุดครุยไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่สามารถส่งมอบชุดครุยได้ตามกำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตผู้เช่าชุดครุย ผู้ให้บริการยอมรับผิดโดยยินยอมให้ยึดหลักประกันสัญญา และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ให้บริการชุดครุยไม่สามารถส่งมอบชุดครุยตามแบบที่บัณฑิตเช่า/ตัด เป็นจำนวนเงิน (50%) ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาเช่า/ตัด และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ให้บริการชุดครุยไม่สามารถส่งมอบชุดครุยให้แก่บัณฑิตที่เช่า/ตัด เป็นจำนวนเงินทั้งหมด (100%) หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ของราคาเช่า/ตัด 

         7.4 ผู้ให้บริการชุดครุยต้องบริการจัดชุดครุยวิทยฐานะและชุดปกติขาว เสื้อเชิ้ตสำหรับบุคลากรหญิง พร้อมเครื่องหมายแก่บุคลากรที่ต้องเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ   โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          7.5 ผู้ให้บริการชุดครุยต้องบริการจัดชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และชุดครุยกิตติมศักดิ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร้องขอ

          7.6 ผู้ให้บริการต้องตัดชุดข้าราชการปกติขาว จำนวน 10 ชุด ต่อปี เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๒-๕๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๐-๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่   18     กรกฎาคม พ.ศ. 2562