กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd