ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จ้างผลิตโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-Bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
               จ้างผลิตโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๘,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

                                                                     รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม