ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


หมายเหตุ : ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2562
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน / รายละเอียเพิ่มเติม ตามลิงค์ที่แนบมาครับ


กองพัฒนานักศึกษา : http://www.op.chandra.ac.th/dsd