ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


หมายเหตุ : ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระหว่างวันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2562
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน / รายละเอียเพิ่มเติม ตามลิงค์ที่แนบมาครับ


กองพัฒนานักศึกษา : http://www.op.chandra.ac.th/dsd