เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน ๓ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน ๓ รายการ

----------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์    จำนวน ๓ รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดพัสดุ-ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ได้ตั้งแต่วันที่ ............................... ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ................ .ถึงวันที่ .......................... ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ .................................                    

๒.  กำหนดติดต่อขอดูพัสดุ-ครุภัณฑ์ วันที่............. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒............ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                   ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ……................... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ……...……………. เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๑๕ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                             ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

                   ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                               ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                               ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                               ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว                       

                         ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน ๗ วัน                    ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์       ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม