เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


หมายเหตุ : 1. ขอให้บัณฑิตบริหารเวลาในการเดินทางและปฏิบัติตามแผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างเคร่งครัด
2. ขอให้บัณฑิตและญาติบัณฑิต แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าพื้นที่


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd