ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

๑. ชื่อโครงการ

                   จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  ๑๑  รายการ  จำนวน  ๑  งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                   จากงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี(รายได้)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วงเงินงบประมาณ  ๕๙๗,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง

                   รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่      มีนาคม ๒๕๖๒  กำหนดราคากลางภายใน ๕๙๗,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

                   จากการประชุมคณะกรรมการราคากลาง  ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ๐๑๒/๒๕๖๒  ลงวันที่         ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ          หาจัตุรัส              ประธานกรรมการ

                   ๕.๒ นายไพโรจน์                           สมุทรักษ์             กรรมการ

                   ๕.๓ นายนิยม                               สุทธหลวง            กรรมการ

                   ๕.๔ นางสาวปภาดา                       นาวากาญจน์        กรรมการ

                   ๕.๕ นางโศภิต                              ทองคำ                กรรมการและเลขานุการ

๖.รายละเอียดงาน

                   ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  ๑๑  รายการ  จำนวน  ๑  งาน ข้อ ๑.๑

๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๗.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๗.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

              ๗.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กำหนด

๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

                   ๗.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

   ๗.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

       ๗.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๙  เมษายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐.น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

              ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจึงถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๙๔๒-๕๘๐๐ ต่อ ๕๐๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที)

                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

                           ปฏิบัติราชการแทน

                อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม