ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการประกวดความสามารถทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561