ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๑๖๔ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๑๖๔ รายการ

----------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๑๖๔ รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ ดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๑๖๔ รายการ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่   วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

                         ๒.  กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ จำนวน ๑,๐๙๗ รายการ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และติดต่อขอดูสินทรัพย์ จำนวน ๖๗ รายการ ได้ที่ศูนย์การศึกษาราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

                         ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๑๕ น.
ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                             ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

                          ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                               ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                                    ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                             ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว                  

                           ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดภายใน ๑๕ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนครุภัณฑ์/สิทรัพย์ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้    (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๒    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม