ร่างเอกสาร (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ทบทวนครั้งที่ 1)

ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญกำหนดราคากลางและร่างเอกสาร (Terms of Reference : TOR)       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ทบทวนครั้งที่ 1)

 1. ความเป็นมา

   ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 โครงการ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ที่วงเงินงบประมาณ 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)  

 1. วัตถุประสงค์

        เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

 1. 3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

          3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

          3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

          3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

          3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

          3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

           3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

           3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 1. 4. ขอบเขตของงาน

        จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร     จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 1. ระยะเวลาดำเนินงาน

        ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งพร้อมใช้งานภายใน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

       

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน / ราคากลาง

        จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 วงเงินงประมาณ 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

 1. งวดงานงวดเงิน

        งวดที่ 1 จ่าย 40% เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

        งวดที่ 2 จ่าย 60% เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า     100% และ ฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ 2 ท่าน ส่งมอบคู่มืออย่างละ 2 ชุด

 1. สถานที่ติดต่อ

          งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1                ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์          0-2942-5800 ต่อ 7153

โทรสาร           0-2513-9735

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ทบทวนครั้งที่ 1)

 1. ความมุ่งหมาย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายเพื่อความปลอดภัย
  • เพื่อวางระบบกล้องวงจรปิดในรูปแบบสาย ไร้สาย และโครงข่ายไร้สาย เพื่อความสะดวกเพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบหลักของมหาวิทยาลัยได้ด้วยระบบไร้สายในอนาคต
  • เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อเกิดความคล่องตัวตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  • เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณ ที่คาดว่ามีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการร้าย การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 2. คุณสมบัติผู้เสนอราคาและรายละเอียดในการเสนอราคา
  • แนบสำเนาผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและหรือระบบเครือข่ายสัญญาณ มูลค่าไม่น้อยกว่า 4,5000,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน          ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
  • ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและเพื่อป้องกันปัญหาความคับคั่งของสัญญาณ
  • กล้องวงจรปิดชนิดที่มีเครือข่ายไร้สายในตัว ต้องสามารถทำงานเข้ากันได้กับระบบเครือข่ายไร้สายที่ติดตั้ง
  • ผู้เสนอราคาจะต้องทำการปรับแต่งระบบตลอดอายุสัญญาหากกรณีที่ระบบเครือข่ายไร้สายมีความล่าช้า ในระหว่างการประกัน
  • ผู้เสนอราคาต้องบริหารจัดการ หากกรณีระบบอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในระยะเวลารับประกัน คณะกรรมการโครงการต้องการให้ระบบสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเดิมสามารถทำงานทดแทนได้  ในพื้นที่สำคัญที่จำเป็นตามแนวทางหรือแผนงานที่ คณะกรรมการโครงการกำหนด  เพื่อให้ระบบสามารถทำงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง
  • ผู้เสนอราคาต้องทำการอบรมและจัดทำคู่มือประกอบการอบรม ทั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบกระจายสัญญาณไร้สาย
  • ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำและส่งมอบคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย ทั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบกระจายสัญญาณไร้สาย

 

 

 

 

 

 1. ขอบเขตงานและความต้องการ

ความต้องการอุปกรณ์ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายเพื่อความปลอดภัย และ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไร้สาย(WIFI) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 

อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่ายสายแบบสายและไร้สาย

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

1

สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

8 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

52 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

3 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

4 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

2 ชุด

 

2

อาคารเรียนรวม

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

1 ชุด

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

4 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 2TB

2 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

32 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

3 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

3 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

3 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

2 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

อาคารนวัตกรรม

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

24 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

2 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

2 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

1 ชุด

 

4

อาคารกิจการนักศึกษา

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

8 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

54 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

3 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

4 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

2 ชุด

 

5

อาคาร 28

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

8 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

47 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

3 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)

1 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

2 ชุด

 

6

อาคาร 29

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

16 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)

3 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

3 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

1 ชุด

 

7

อาคารจันทรากาญจนาภิเษก

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

8 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

47 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)

3 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

5 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

2 ชุด

 

8

อาคารสำนักงานวิทยบริการ

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 32)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 4TB

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

19 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก (IP Outdoor Camera)

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 24 ports POE)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)

1 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

1 ชุด

 

 

 

 

 

9

โรงอาหารหอส้มตำ

 

 

 

ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์ HDD 2TB

2 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP Indoor Camera)

4 ชุด

 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Camera)

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)

1 ชุด

 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1 ชุด

 

 

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)

1 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(WIFI)

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบภายใน (Wireless Access Point)

70 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอก(Wireless Access Point Outdoor) จำนวน 2 ชุด พร้อมงานติดตั้งและปรับตั้งค่าเครือข่าย

2 ชุด

 

 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ชนิดมีภาคจ่ายไฟ แบบ POE (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมงานติดตั้งและปรับตั้งค่าเครือข่าย

6 ชุด

 

 

อุปกรณ์ Rack ขนาด 6U

4 ชุด

 

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย

 1. คุณลักษณะเครื่องบันทึกข้อมูลและจัดการภาพวิดีโอบนเครือข่ายไอพี

4.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับจำนวนช่องสัญญาณ         ไม่น้อยกว่า 8, 16 และ 32 ช่อง

4.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

4.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

4.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet 10/100/1000 bps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.5 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 3840x21601 หรือไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล

4.6 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

4.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 24 TB

4.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

4.9 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

4.10 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

4.11 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

4.12 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ของ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือญี่ปุ่น

4.13 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา

 1. คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
  • มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
  • มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
  • ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  • มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 02 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  • มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
  • สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Rage) ได้
  • สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
  • ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  • สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน 264 เป็นอย่างน้อย
  • สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Ethernet และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  • สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, FTP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
  • มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  • ได้รับมาตรฐาน IP67 การป้องกันน้ำและฝุ่น หรือดีกว่า
  • ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ของ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือญี่ปุ่น
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
 2. คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
  • มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
  • มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
  • ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  • มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 01 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  • มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
  • สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Rage) ได้
  • สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
  • ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  • สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน 264 เป็นอย่างน้อย
  • สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Ethernet และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  • สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, FTP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
  • มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  • ได้รับมาตรฐาน IP67 การป้องกันน้ำและฝุ่น
  • สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10°C ถึง 50 °C เปนอยางนอย
  • ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ของ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือญี่ปุ่น
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
 3. คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายไร้สาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
  • มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1280x960 pixel หรือไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล
  • มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที่ (frame per second)
  • ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  • มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากว่า 1 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  • มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
  • สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) หรือ (Super Dynamic Range) ได้
  • ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  • สามารถส่งสัญญาณได้ตามมาตรฐาน 264 เป็นอย่างน้อย
  • สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
  • เชื่อมต่อระบบผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ตามมาตราฐาน IEEE 802.11 b/g/n
  • ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP67 การป้องกันน้ำและฝุ่น
  • สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, RTSP, DDNS ได้เป็นอย่างน้อย
  • ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
 4. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2/24)
  • มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
  • มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56Gbps
  • รอง Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

 

 

 1. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2/16)
  • มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
  • มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56Gbps
  • รอง Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
 2. คุณลักษณะสายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE)
  • เป็นสายนำสัญญาณทองแดงคู่ชนิดตีเกลียว 4 คู่ โดยมี Cable Jacket เป็นชนิด PVC
  • สายนำสัญญาณจะต้องมี high grade Polyethylene central cross member เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สายที่สามารถจะเกิดขึ้นภายในตัวสาย
  • มีค่า Impedance มีค่าเท่ากับ 100 Ohms หรือดีกว่า และมีขนาด Copper conductor เท่ากับ 24 AWG, 0.5mm diameter
  • มีค่า Insertion Loss ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่มากกว่า 9 dB/100m
  • มีค่า ACR ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่น้อยกว่า -8 dB/100m
  • มีค่า Return Loss ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่น้อยกว่า 8 dB
  • มีค่า EL-FEXT ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่น้อยกว่า 3 dB/100m
  • มีค่า PS EL-FEXT ของสัญญาณที่ความถี่ 100 MHz ไม่น้อยกว่า 3 dB/100m
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 Category 6 และสามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน 10Base T Ethernet, 100BaseTX Fast Ethernet, 1000BaseTX Gigabit Ethernet, ATM
  • เป็นสายนำสัญญาณที่มีลักษณะทนไฟตามมาตรฐาน Flame retardant IEC332-1 โดยมีค่า Fire Load เท่ากับ 558 MJ/Kmหรือ ดีกว่า
  • รับประกันการใช้งานทั้งระบบอย่างน้อย 25 ปีในสภาวะใช้งานปกติ
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ของ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือญี่ปุ่น
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา

 

 

 

 

 1. คุณลักษณะของสายต่อพ่วง CAT6 UTP (Patch Cords)
  • เป็นสายต่อพ่วงแบบ stranded และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • เป็นสายสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
  • จัดเตรียมสายให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งบริเวณ แผงกระจายสายทองแดง และบริเวณจุดใช้งาน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สาย UTP CAT6
 2. คุณลักษณะของเต้ารับสายนำสัญญาณ CAT6 UTP (CAT6 RJ45 Modular Jack)
  • สามารถรองรับการเชื่อมต่อ กับสายนำสัญญาณ CAT6 UTP ได้
  • สามารถรองรับการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 Class E links and Channel
  • เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Tool less termination และสามารถเข้าหัวต่อซ้ำได้โดยมีโครงสร้างเป็นแบบ Reusable mechanism
  • มีค่า NEXT ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่น้อยกว่า 1 dB
  • มีค่า PS NEXT ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่น้อยกว่า 2 dB
  • มีค่า Return Loss ของสัญญาณที่ความถี่ 250 MHz ไม่มากกว่า 0 dB
  • เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สายสัญญาณ UTP CAT6
 3. คุณลักษณะของแผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel)
  • มีลักษณะเป็นแผงพักสาย RJ 45 ที่มีคุณสมบัติเป็นชนิด modular type รองรับได้ทั้ง CAT5E และ CAT6 และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B
  • สามารถติดตั้ง เข้ากับตู้ Rack 19ได้ มีจำนวน 24 port ด้านหน้าเรียงติดกันเป็นชุด พร้อมฝาปิดกันฝุ่น และมีขนาดความสูง 1 HU
  • มีลักษณะเป็นลิ้นชักเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษา
  • มีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยจัดความเป็นระเบียบของสาย (Cable Management) ซึ่งแยกเป็นอุปกรณ์ต่างหาก
  • เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สาย UTP CAT6
 4. คุณลักษณะของหน้ากากช่องสัญญาณ (Face Plate)
  • เป็นหน้ากากทำด้วยพลาสติก มีทั้งชนิดที่รองรับได้ 1 ช่อง และ 2 ช่อง
  • มีลักษณะเป็นแบบฝาปิดกันฝุ่นและแมลงเข้า พร้อมมีช่องใส่ Label และสัญลักษณ์ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และบำรุงรักษา
  • เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สาย UTP CAT6

 

 

 

 

 

 

 1. คุณลักษณะเงื่อนไขการเดินสาย
  • ทํา Label ที่ปลายสายทั้งสองข้างของสายสัญญาณที่ติดตั้งในโครงการทุกเส้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • การติดตั้งอุปกรณ์ท่อร้อยสายสัญญาณ ต้องดําเนินการติดตั้งดังนี้

15.2.1 การเดินสายสัญญาณจากฝ้าเพดานเข้าตู้อุปกรณ์เครือข่ายต้องใช้ท่อร้อยสายแบบราง Wire way

15.2.2 การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่อาคารมีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือฝ้าทึบต้อง เดินสายร้อยในท่อร้อยสายแบบ Flexible Conduit และต้องทําการผูกหรือแขวนท่อให้อยู่เหนือฝ้าเพดานเสมอ โดยห้ามพาดท่อไว้บนฝ้าเพดาน

15.2.3 การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่อาคารไม่มีฝ้าเพดาน หรือเดินสายจากฝ้าเพดานลงมาตามผนังห้องต้องเดินสายสัญญาณในรางพลาสติก (PVC Wire way) ชนิดรางสีขาว หรือรางเหล็ก (Steel Wire Way)

 1. คุณลักษณะอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)
  • มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
  • สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 2. คุณลักษณะตู้เก็บอุปกรณ์ (RACK) 9U
  • ความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 9U
  • มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
  • มีรางปลั๊กไฟ AC Power distribution ไม่น้อยกว่า 6 เต้ารับ
  • มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

 1. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบภายใน (Wireless Access Point) พร้อมงานติดตั้งและปรับตั้งค่าเครือข่าย จำนวน 70 ชุด
  • เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภายใน (Indoor Access Point) ใช้ได้ดีในย่านความถี่ 4 GHz และ 5 GHz เป็นอย่างน้อย
  • ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน 11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n และ IEEE802.11ac เป็นอย่างน้อย
  • รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 867 Mbps (2x2 MIMO) ที่ 5 GHz และ 400 Mbps (2x2 MIMO) ที่ 4 GHz
  • มีพอร์ต 10/100/1000Base-T Ethernet ที่รองรับมาตรฐาน 3at (PoE) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างน้อย 1 พอร์ต
  • อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำ auto-sensing link speed และ MDI/MDX
  • รองรับการทำ Dynamic Frequency Selection (DFS)
  • เสาอากาศจะต้องเป็นแบบ integrated downtilt omni-directional antenna
  • มีความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 4 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 6.6 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 5 GHz
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
   • 11b: Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS)
   • 11a/g/n/ac: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับ Modulation Type ดังนี้
   • 11b: BPSK, QPSK, CCK
   • 11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
  • สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน Console interface ได้
  • มี Advanced Cellular Coexistence (ACC) เพื่อลด interference ที่มาจาก cellular networks
  • รองรับ Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) เพื่อทำการปรับปรุง downlink RF performance
  • อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการทำ Transmit beam-forming (TxBF)
  • อุปกรณ์จะต้องมีคลื่น Bluetooth Low Energy (BLE)
  • อุปกรณ์จะต้องมีพอร์ตสำหรับ direct DC source
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับการใช้งาน (operating temperature) ที่อุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส
  • ต้องผ่านมาตรฐาน CE Marked, UL/IEC/EN 60950, และ FCC เป็นอย่างน้อย
  • ต้องได้รับ Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
  • มี LED แบบ multi-color สำหรับ system และ radio status
  • ต้องมีหนังสือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในโครงการ
  • รับประกันไม่น้อยกว่า1 ปี ทั้งในส่วนของอะไหล่ และในกรณีที่เกิดปัญหา หลังจากรับแจ้งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการส่งมอบงาน
 2. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอก(Wireless Access Point Outdoor) จำนวน 2 ชุด พร้อมงานติดตั้งและปรับตั้งค่าเครือข่าย จำนวน 2 ชุด
  • เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งในย่านความถี่ 4 GHz และ 5 GHz (Dual Radio)
  • ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน 11n และ IEEE802.11ac
  • มีพอร์ต 100/1000Base-T Ethernet เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างน้อย 1 พอร์ต
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับการทำงานตามมาตรฐาน IEEE3at ได้
  • รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อได้ 600 Mbps บน ที่ความถี่ 4 GHz และ 1.3 Gbps ที่ความถี่ 5GHz
  • มีเสาอากาศ 3x3 MIMO ที่มีกำลังส่งขนาด 5 dBi เป็นอย่างน้อย
  • สามารถปรับตั้งช่องสัญญาณและกำลังส่งได้เองอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับการทำ Authentication แบบ 1x, WPA, WPA2, MAC address, และ Captive Portal เป็นอย่างน้อยโดยสามารถรองรับการใช้งานแบบ External Radius server ได้
  • สามารถแยก VLAN ตาม SSID และกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานเครือข่ายตาม SSID (Firewall Policy)
  • สามารถการทำ QoS และการทำ Role based ได้
  • สามารถตั้งค่า IP Address โดยรับค่าจาก DHCP Server หรือ Controller ได้ และสามารถตั้งค่า IP Address แบบ manual ได้
  • มีระบบบริหารจัดการ Access Point ที่เสนอมาในโครงการได้แบบรวมศูนย์โดยผ่านเว็บราวเซอร์
  • อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการตรวจสอบ AP Impersonation, Adhoc Network, Wireless Bridge, AP Flood Attack ได้เป็นอย่างน้อย
  • อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำ Air Group Configuration เช่น Multicast DNS and Bonjour Service, DLNA UPnP support
  • อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการทำ Blacklist client ได้
  • สามารถทำงานร่วมกับ Wireless controller หรือ คอนโทรลเลอร์เสมือนได้ (Virtual controller)
  • สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน Console interface ที่เป็นพอร์ต USB ได้
  • มีไฟแสดงสถานการณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการทำงาน
  • สามารถรองรับการทำงานในลักษณะที่เป็น Mesh Portal, Mesh Point ได้
  • อุปกรณ์จะต้องรองรับการใช้งาน (operating temperature) ที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์เป็นแบบ Outdoor กันน้ำ กันฝุ่น ผ่านมาตรฐาน IP67 และต้านแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 165 mph.
  • ต้องผ่านมาตรฐาน CE Marked, EN 300 328, EN 301 893, และ FCC เป็นอย่างน้อย
  • ต้องมีหนังสือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในโครงการ
  • รับประกันไม่น้อยกว่า1 ปี ทั้งในส่วนของอะไหล่ และในกรณีที่เกิดปัญหา หลังจากรับแจ้งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการส่งมอบงาน
 3. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ชนิดมีภาคจ่ายไฟ แบบ POE (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมงานติดตั้งและปรับตั้งค่าเครือข่าย จำนวน 6 ชุด
  • มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่าLayer 2 ของ OSI Model
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP 1000 Base-X หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
  • มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่องไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
  • มีช่องจ่ายไฟทุกช่องไม่น้อยกว่า 24 ช่องโดยรองรับมาตรฐาน 3af และ IEEE802.3atเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  • สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางWeb Browser ได้
  • มีขนาดของSwitching Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps
  • มีความสามารถในการ  Forwarding Rate ได้ไม่น้อยกว่า41 Mpps
  • สนับสนุนจำนวนMAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8,000 Addresses
  • สามารถรองรับจำนวนVLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4000 VLAN Ids
  • รองรับมาตรฐาน เช่นFCC, EN และ VCCI ได้เป็นอย่างน้อย
  • รับประกันไม่น้อยกว่า ปี ทั้งในส่วนของอะไหล่ และในกรณีที่เกิดปัญหาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการส่งมอบงาน
 4. คุณลักษณะอุปกรณ์ Rack ขนาด 6U พร้อมการติดตั้ง จำนวน 4 ชุด
  • มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6U (60 )
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ขนาดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์และพัดลมระบายความร้อนรวมถึงชุดรางปลั๊กไฟได้
  • ติดตั้งอุปกรณ์ Rack ตามที่การออกแบบผู้ว่าจ้างกำหนด
  • รับประกันไม่น้อยกว่า1 ปี ทั้งในส่วนของอะไหล่ และในกรณีที่เกิดปัญหาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซม           ณ ที่ติดตั้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการส่งมอบงาน
 5. คุณลักษณะข้อกำหนดการติดตั้งสายสัญญาณ UTP สำหรับระบบไร้สาย และ ติดตั้งเสา หรือ อุปกรณ์ยึดจับ
  • ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งสายสัญญาณ UTP พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนังและร้อยท่ออ่อนโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสายสัญญาณชำรุด ให้ครอบคลุมโดยสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้โครงการ
   • คุณลักษณะเฉพาะของระบบสายสัญญาณ UTP CAT6 ที่ใช้ในการติดตั้ง ให้ใช้คุณลักษณะสายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE) ตามข้อ 10 หรือดีกว่าได้
   • ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบสาย UTP CAT6
    • ดำเนินการติดตั้งสาย UTP CAT6 (Unshielded Twisted Pair Category 6) จากจุดกระจายสัญญาณที่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) แบบ Layer 2 หรือ Layer 3 ไปยังจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่กำหนด
    • การติดตั้งสายสัญญาณในท่อร้อยสายท่อร้อยสายและรางร้อยสาย (Conduit & Wire way) ให้ใช้ตามลักษณะงาน
    • ต้องจับยึดท่อกับโครงสร้างตัวอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ ให้มั่นคงแข็งแรง เหมาะกับ สภาพน้ำหนัก และการรับน้ำหนัก
    • การทำป้ายเครื่องหมาย (Label) สาย UTP ที่ต้นทางและปลายทางของสายเหมือนกัน โดยใส่ Wire Marker ที่สาย UTP เพื่อง่ายต่อการค้นหา
    • รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

 

 

 

 1. ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเสา หรือ อุปกรณ์ยึดจับ สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอกอาคารที่ ได้มาตรฐาน จำนวน 2 จุด

23.1 ต้องติดตั้งเสา หรือ อุปกรณ์ยึดจับ สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอกอาคารตามจุดที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

23.2 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมตามที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอนุมัติเท่านั้น

23.3 ต้องไม่กระทบกับสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯในส่วนบริเวณใกล้เคียงนี้

23.4 ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการติดตั้ง ตามความเหมาะสมของอาคารและสถานที่ในการติดตั้ง

23.5 รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

 1. คุณลักษณะข้อกำหนดการติดตั้งระบบกระจายสัญญาณไร้สาย

24.1 ผู้เสนอราคามีหน้าที่ปรับตั้งค่าการทำงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในการประมูลครั้งนี้ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในโครงการ ที่ติดตั้งต้องสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบแบบรวมศูนย์ ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบสากลตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามทิศทางการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและรวมถึงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพรองรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

24.2 เสนอราคาต้องบริหารจัดการ มีหน้าที่ออกแบบระบบ ให้สามารถทำงานได้ดีหรือเข้ากันได้กับระบบปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้งานหรือเสนอแนวทางที่ดีกว่า และต้องรองรับความเข้ากันได้กับระบบต่างๆ เพื่อให้งานของมหาวิทยาลัยทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการพิจารณาการยื่นโครงการครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปแบบแนวคิดของการออกแบบระบบและผังแบบแปลนการติดตั้งที่ได้เข้ามาสำรวจข้อมูลระบบหรือสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการนี้ โดยต้องต้องส่งข้อเสนอเอกสารชื่อ : “เอกสารแนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย”  ในวันยื่นประมูลโครงการให้กับคณะกรรมการภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคา หากคณะกรรมการพิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้วมีข้อสอบถามต่างๆ ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าชี้แจ้งและนำเสนอ ตามเอกสารแนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อเป็นความชัดเจนสำหรับการยื่นประมูลในครั้งนี้ว่า การออกแบบที่ผู้เสนอราคาได้ออกแบบมานั้นสามารถทำงานเข้ากับระบบที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เดิมหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

24.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับติดตามเฝ้าระวัง (Monitor) ระบบเครือข่าย โดยซอฟต์แวร์ต้องสามารถแสดงภาพ Topology ของการเชื่อมต่อ  หากเกิดกรณีอุปกรณ์ไม่สามารถให้บริการได้ ต้องสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Email และ โปรแกรม Line Notify โดยให้เสนอซอฟต์แวร์และแนวคิดประกอบการพิจารณาในเอกสาร “เอกสารแนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย”

24.4 ผู้เสนอราคาต้องมีทีมงานวิศวกรที่ผ่านการอบรมทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) ที่เสนอจากบริษัทผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี โดยจะต้องแนบรายชื่อวิศวกร และสำเนาหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรฝึกอบรม มาพร้อมกับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นโครงการ

24.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง , ลิขสิทธิ์ไลเซ่นส์ซอร์ฟแวร์สำหรับควบคุมเพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์เดิมที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ หรือเพิ่ม เพื่อความสามารถที่จำเป็นในการทำงานของระบบ  และหรือ อุปกรณ์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการติดตั้งภายในโครงการทั้งหมด ให้พร้อมและเพียงพอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ Power Adapter, รางปลั๊กไฟ , ซอร์ฟแวร์ในการควบคุม ,ชุดขาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย  เป็นต้น

24.6 ผู้เสนอราคาต้องส่งชุดคู่มือการติดตั้งหรือตั้งค่าอุปกรณ์ และ เอกสารข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการที่จำเป็นเพื่อเก็บเป็นประวัติทรัพย์สินสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยตรงเพื่อประโยชน์การบริหารจัดการในอนาคต

24.7 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการปรับแต่งตลอดอายุสัญญาหากกรณีที่ระบบเครือข่ายไร้สายมีความล่าช้าในระหว่างการประกัน

24.8 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการร่วมประชุมหารือ และหรือ ปรับแต่งระบบเครือข่ายไร้สายให้เป็นไปตามการออกแบบแนวคิดที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  อย่างน้อยดังนี้

       24.8.1 หากกรณีระบบอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในระยะเวลารับประกัน  คณะกรรมการโครงการต้องการให้ระบบสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเดิมสามารถทำงานทดแทนได้  ในพื้นที่สำคัญที่จำเป็นตามแนวทางหรือแผนงานที่ คณะกรรมการโครงการกำหนด  เพื่อให้ระบบสามารถทำงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง

        24.8.2 หากกรณีที่ระบบ Login WIFI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้อยู่ในปัจจุบัน  มีความไม่เสถียรภาพ จากการใช้งานในระบบอย่างต่อเนื่อง อาจต้องมีการปรับแต่งในระหว่างสัญญารับประกัน    ผู้เสนอราคาต้องให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมหารือหรือปรับแต่งค่าการทำงานร่วมกัน เพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายมีความเสถียรภาพได้เป็นอย่างดี ตามขอบเขตการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์เกี่ยวข้องต่างๆของโครงการนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       24.8.3 ผู้เสนอราคาสามารถเสนอข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติมได้ (หากมี) ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการอาจจะพิจารณาหรือไม่นั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการตัดสิน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม