ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ล่วงหน้า

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ