ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ

(ครั้งที่ ๒)

----------------------------------------

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่   วันที่..... ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...ถึงวันที่ .. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑                          ๒.  กำหนดติดต่อขอดูครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ วันที่...๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... เวลา.... ๑๐.๐๐ น ..ถึง.. ๑๑.๐๐ น. ..ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                     ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๑๕ น. .ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   ราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                             ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑ ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

                   ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                               ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                               ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                             ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว 

                   ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ดังกล่าวทั้งหมดภายใน ๗ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์       ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๖    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

(นายราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม