การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd