เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒  จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งานผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคาได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด(ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ในราคา ๑๒,๕๐๐,๐๐๐. บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑