ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง

----------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดสินทรัพย์            บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ได้ตั้งแต่วันที่.............. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ .................ถึงวันที่ ................... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...............                 ๒.  กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลังวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา.... ๑๐.๐๐ น ....ถึง... ๑๑.๐๐ น. ..ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                   ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่................... ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ………………………………. เวลา …. ๑๐.๐๐ น. .....ถึง .... ๑๐.๑๕ น. ........ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   ราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                             ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑ ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

                   ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                               ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                                    ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                             ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว                       

                         ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน                 ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์       ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(นายราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม