สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอแจ้งวันและเวลาสอบของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยกเลิกการสอบเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

          สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอแจ้งวันและเวลาสอบของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยกเลิกการสอบเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ขอให้นักศึกษามาสอบใหม่ โดยเลือกสอบในช่วงเวลาที่สะดวกตามตารางที่แนบมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 ห้อง 2954,2956
          วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561     : (เช้า 08.30-12.00 น.) , (บ่าย 13.00-16.00 น.)
          วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
   : (เช้า 08.30-12.00 น.) , (บ่าย 13.00-16.00 น.)
          วันพุธที่ 19 กันยายน 2561         
: (เช้า 08.30-11.30 น.)
          วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
: (เช้า 08.30-12.00 น.) , (บ่าย 13.00-16.00 น.)
          วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
      : (เช้า 08.30-12.00 น.) , (บ่าย 13.00-16.00 น.)