แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ (บาท) วงเงินในการจัดหา (บาท) วิธีการจัดหา หน่วยงานจัดหา ระยะเวลาการจัดหา เจ้าของโครงการ
1 ชุดระบบผลิตอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน 1 ระบบ 2,460,000.00 5,811,000.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 คณะวิทยาศาสตร์
  ชุดทดลองระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง   จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00        
  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ชุด 1,851,000.00          
2 ชุดครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและทักษะทาง ICT นักศึกษา จำนวน 1 ชุด 9,208,800.00 20,383,800.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 สำนักวิทยบริการ
  ชุดครุภัณฑ์บันทึกวีดิทัศน์และเครื่องเสียงกลางแจ้ง    จำนวน 1 ชุด 2,175,000.00        
  ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายเพื่อความปลอดภัย จำนวน 300 จุด 9,000,000.00          
3 ชุดปฏิบัติการ การถ่ายทำระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล 1 ชุด 2,266,000.00 2,266,000.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 คณะวิทยาการจัดการ
4 ชุดขยายเสียงสำหรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 คณะมนุษยศาสตร์
5 ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ      จำนวน 1 ชุด 56,280,100.00 56,280,100.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 งานอาคารสถานที่
6 งานปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์และเขื่อนกั้นดินรอบสระน้ำ จำนวน 1 งาน 36,000,000.00 36,000,000.00 e-bidding พัสดุกลาง กย - ตค 61 งานอาคารสถานที่
122,240,900.00 122,240,900.00