ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์หอพัก จำนวน 4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 040/2561

ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์หอพัก จำนวน 4 รายการ

ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 040/2561

          ตามประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ จำนวน 4 รายการ   ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 040/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2561 นั้น

          งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02) จำนวน 1 งานผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.บี.คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 569,000.00 (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

         

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   31   สิงหาคม พ.. 2561

 

 

                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์)

                   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท