สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 1. ความเป็นมา

            ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการจ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และพื้นที่โดยรอบ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหาถุงขยะที่ใช้ประจำวันในหน่วยงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 (6) และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e – bidding ต่อไป

 1. วัตถุประสงค์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้เกิดความสวยงามต่ออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมระยะเวลา 12 เดือน ด้วยงบประมาณ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง 13,090,744.- บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบ สี่บาทถ้วน) ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงาน

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     3.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    3.9  ผู้รับจ้างต้องมีจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด โดยขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับทางบริษัท จำนวนไม่ต่ำกว่า 106 คน

   3.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง           ในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,545,372. - บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 1. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 งานรักษาความสะอาดอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน จำนวน พนักงาน 106 คน ประกอบด้วย

  4.1.1 รายชื่ออาคาร

ลำดับที่

ชื่ออาคาร

1

อาคาร 15 (อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก)

2

อาคาร 28 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น)

3

อาคาร 29 (อาคารเรียนเอนกประสงค์ 9 ชั้น)

4

อาคาร 31 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)

5

อาคาร 32 (อาคารกิจการนักศึกษา)

6

อาคาร 33 (อาคารนวัตกรรมการศึกษา)

7

อาคาร34 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น )

8

คณะเกษตรและชีวภาพ 5 อาคาร ประกอบด้วย - อาคาร 10 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ - อาคาร19 (อาคารส่งเสริมการเกษตร) - อาคาร13 (อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ) - อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร - อาคารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอาหารและโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

9

คณะวิทยาการจัดการ 2 อาคาร ประกอบด้วย - อาคาร 9 - อาคาร 9/1

10

คณะศึกษาศาสตร์ 3 อาคาร ประกอบด้วย - อาคาร 4                                         - อาคารพลศึกษา 1                               - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 อาคาร ประกอบด้วย

- อาคาร 3

- อาคาร 3/1                                    

- ห้องประชุมหงส์พันธุ์                            

- ลานธรรม

- อาคารมานิจ ชุมสาย                            

- หอประชุมมานิจ ชุมสาย                        

- อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และ 5

 

-          อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์              

                                                                                                                                                                    

12

คณะวิทยาศาสตร์ 3 อาคาร ประกอบด้วย - อาคาร 11 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์)           - อาคาร 12 (สาขา ออกแบบ/โยธา)               - อาคาร 26 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ 9 ชั้น)          

13

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 อาคาร ประกอบด้วย -อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) -อาคารคลินิกแพทย์ทางเลือก

14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

16

โรงพยาบาลสัตว์

17

หอพักนักศึกษาจีน

18

อาคารมหาจักรีสิรินธร (จันทรเกษมปาร์ค)

19

สนามกีฬาในร่ม ,สระว่ายน้ำ และสโมสรอาจารย์

20

บัณฑิตวิทยาลัย

                   หมายเหตุ หากมีอาคารเพิ่มเติม จากพื้นที่ ที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความตกลงของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

4.1.2 งานเก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้,ใบไม้ และงานรักษาความสะอาด ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

4.1.2.1 ทางเข้า – ทางออกของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ด้าน

4.1.2.2 ถนนและทางเข้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกเส้นทาง                                  

4.1.2.3 บริเวณสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

      4.1.2.4 บริเวณใต้ต้นไม้ พุ่มไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด

      4.1.2.5 บริเวณลานจอดรถกลางแจ้งทั้งหมด

      4.1.2.6 บริเวณภายนอก โดยรอบอาคารที่ทำการไปรษณีย์จันทรเกษม             

4.1.3  เก็บขยะถุงดำจากจุดต่างๆ และทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย ตัดหญ้า บริเวณรอบมหาวิทยาลัย สนามฟุตบอล และศาลพระภูมิ           

4.2 วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่การเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ข้างต้นนี้ให้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บและดูแลเรื่องกุญแจ โดยผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและพนักงาน ทำความสะอาดเป็นไปด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ยกเว้น ไฟฟ้า น้ำประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้เท่าที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดสาธารณูปโภคดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องขัดพื้น           จำนวนไม่น้อยกว่า         3        เครื่อง
 2. เครื่องดูดฝุ่น           จำนวนไม่น้อยกว่า         4        เครื่อง
 3. (ใช้ประจำที่อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 2 เครื่อง)
 4. เครื่องมือเช็ดกระจกและไม้รีดน้ำที่กระจก
 5. ไม้กวาด
 6. ไม้ถูพื้น
 7. ไม้ม๊อบพื้น
 8. ไม้รีดน้ำที่พื้น
 9. แปรงขัดพื้น/ลานซีเมนต์
 10. ผ้าเช็ดโต๊ะ ถุงดำใส่ขยะ
 11. ถังน้ำ ขันน้ำ สายยาง
 12. รถเข็นขยะ   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คัน 
 13.  
 14.  
 15. ไม้กวาดหยากไย่
 16. บันไดที่ใช้ปีนเช็ดทำความสะอาด
 17. อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำและที่รีดน้ำในห้องน้ำ
 18. น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดยุง มด แมลง และกับดักหนู                         
 19. น้ำยาต่าง ๆ ได้แก่-   ผงซักฟอก-   น้ำยาขจัดคราบ สนิม หรือร่องรอยต่าง ๆ -   น้ำยาฆ่าเชื้อ                                  -   อุปกรณ์ดับกลิ่นในห้องน้ำ และก้อนดับกลิ่นในโถปัสสาวะชาย โดยต้องอยู่ในสภาพ        ที่ใช้งานได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา17. เชื้อเพลิงในการตัดหญ้า19. รถขนขยะเพื่อการเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัย และน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ และการเบิกจ่ายพร้อมจัดทำบัญชีวัสดุ และแสดงแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์รายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแต่งตั้ง ภายในเดือนแรกของสัญญาและรายงานข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือน           4.3.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน          กำหนดการปฏิบัติงานล่วงเวลา ให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์และต้องมี จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 60 คนต่อสัปดาห์ หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง-คน/สัปดาห์ หรือ 14,040 ชั่วโมง-คน/ปี โดยสามารถถัวเฉลี่ยจำนวน ชั่วโมง-คนของการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาต่อวันได้ และจัดทำสรุปยอดรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ทั้งนี้จำนวนและเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการปฏิบัติล่วงเวลาให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบภายในเดือนแรกของสัญญาและมีการทบทวนทุกๆเดือน หากการปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานรักษาความสะอาด ไม่ครบจำนวน จะต้องจ่ายเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายคน หากมหาวิทยาลัยใช้พนักงานเกินจำนวน มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนเกินให้กับผู้รับจ้าง เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จำนวนที่เกินคือจำนวนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วเท่านั้นหากมหาวิทยาลัยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษ หรือเพิ่มเติม นั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินค่าจ้างประจำวันในวันนั้นๆ หรืออาจให้ทำงานอื่นชดเชยแทน          ลักษณะงานมาตรฐานของงานทำความสะอาดภายในอาคารให้เป็นไปโดยมีลักษณะคุณภาพไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด ดังนี้
 20. 4.3.2 รายละเอียดการรักษาความสะอาดภายในอาคาร
 21.           ทั้งนี้ ให้มีการลงชื่อ ลงเวลาการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ วิธีการ และแบบฟอร์มให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญา
 22.           วันและเวลาการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันหยุด 1 ปฏิบัติงาน 8 ชม. พัก 1 ชม. หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากวัน เวลา ที่กำหนด ให้กำหนดเป็นการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัยก่อน
 23. 4.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายละเอียดการรักษาความสะอาด
 24. ทั้งนี้ ตามข้อที่ 15 และ 16 น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ ที่นำมาใช้จะต้องเป็นน้ำยาที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
 25. 18. เครื่องตัดหญ้า
 26. -    ฯลฯ
 27. -   สเปรย์ปรับอากาศ
 28. -   น้ำยาล้างและขัดห้องน้ำ                     
 29. -   น้ำยาล้างทำความสะอาดและเคลือบเงา
 30. -   น้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง ๆ
 • การทำความสะอาดรายวัน

 •       ในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
 1. กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม๊อบ ทำพื้นเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น
 2. ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้าของทุกอาคาร
 3. เช็ดกระจกบริเวณที่ใกล้จุดสัมผัสทุกแห่ง ด้วยผ้าเช็ดกระจก (ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์)                    ให้มีความสะอาดใส ไม่มีคราบ
 4. ทำความสะอาดที่นั่งพัก ทางเดินร่วมหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร
 5. ทำความสะอาดกระจกบริเวณหน้าห้องทุกอาคาร ทุกห้อง และทุกชั้น
 6. ทำความสะอาดเก้าอี้ในห้องเรียน จัดระเบียบเก้าอี้ในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานดำ  
 7. หรือไวท์บอร์ดทุกครั้งที่สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
 8. ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา
 9. ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่า                เชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีการดำเนินการไม่น้อยกว่าวันละ                      4 ครั้ง โดยมีการจัดทำป้ายระบุเวลาการทำความสะอาดครั้งต่อไป และชื่อผู้รับผิดชอบ และมีการ                    ตรวจสอบ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของผู้รับจ้างเป็นประจำ
 10. ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์และชั้นวางหนังสือ ชั้นวางของ โต๊ะเก้าอี้
 11. ทำความสะอาดอ่างน้ำ โต๊ะปฏิบัติการ พื้นและส่วนประกอบอื่นๆ ในห้องที่มีส่วนประกอบดังกล่าว
 12. ทำความสะอาดและจัดระเบียบในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด
 13. ทำความสะอาดกระสอบปอ หรือ ที่เช็ดเท้าบริเวณบันไดทางขึ้นลงอาคารแต่ละอาคาร
 14. เก็บขยะและเปลี่ยนถุงดำใส่ขยะตามภาชนะที่ใส่ขยะทุกวัน อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง หรือ                 เมื่อมีขยะเต็ม โดยนำขยะไปทิ้งในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 15. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 16. ปิดน้ำประปา ปิดไฟฟ้า และปิดอาคารหากได้รับการมอบหมายและตรวจตราความ                           เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละครั้ง                                                
 17. ทำความสะอาดลิฟต์โดยสารให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ18. ในช่วงเย็นต้องทำงานให้แล้วเสร็จ และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ออกไปทิ้งภายนอกอาคาร                  ก่อนปิดอาคาร20. ทำความสะอาดใบไม้ กระถางต้นไม้ ที่ประดับภายในอาคารทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำความสะอาดรายวันให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง            
 18. การทำความสะอาดรายสัปดาห์
  • ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง  โดยงานที่ต้องทำ ได้แก่
 19. 21. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 20. 19. พนักงานรักษาความสะอาดแต่ละอาคาร ต้องกวาดขยะ ใบไม้ บริเวณรอบๆ ตัวอาคารที่รับผิดชอบ
 21.                17. ในช่วงเช้าต้องทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 09.00 น. และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูล                    ฝอยไปทิ้งไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
 1. ซักผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ หรือผ้าปูโต๊ะต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลอาคาร
 2. ทำความสะอาดกระจกภายในอาคาร หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ                       ด้านหน้าของอาคาร ต่าง ๆ ทุกชั้น
 3. ปัดหยากไย่ตามเพดาน หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ฝ้า ผนังทุกซอกทุกมุม
 4. ลบรอยเปื้อนต่างๆ ตามผนัง ราวบันได จมูกบันได ผนังและบานประตูของห้องน้ำในแต่ละอาคาร
 5. ล้างถังขยะทุกใบให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
 6. เช็ดฝุ่นบริเวณหลังตู้ต่าง ๆ ในแต่ละห้องของแต่ละอาคาร
 7. ทำความสะอาดชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติในงานรายวัน
 8. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 • การทำความสะอาดรายเดือน

  • ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง และแจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการงานที่ต้องทำ ได้แก่
 1. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคาร ขัดพื้นทุกแห่งให้ปราศจากคราบ หรือสิ่งสกปรก                     แล้วขัดเงาโดยใช้เครื่องขัดพื้นและเครื่องขัดเงา
 2. ดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นตามซอกมุมต่าง ๆ และบริเวณที่ใช้ไม้กวาดไม่สะดวก
 3. เช็ดผนังกระจกภายนอกอาคาร ที่สามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่เกิดอันตราย
 4. ให้พนักงานรักษาความสะอาดระดมกำลัง เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยตามที่                        มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย                                 
 6. การทำความสะอาดรายภาคเรียน/รายปี
  • ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญา และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานที่ต้องทำ ได้แก่
 1. งานที่ปฏิบัติในช่วงงานรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน หรืองานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำ                  โดยมุ่งที่จะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่
 2. ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก                                 
 3. เช็ดฝุ่น หรือทำความสะอาดกระจกในส่วนที่สูงที่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สะดวก          ต่อการปฏิบัติงานในส่วนรายวัน
 4. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคารจอดรถของอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก และอาคาร                 นวัตกรรมการศึกษา
 5. ล้างถนนหรือลานรอบอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. จัดเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้บนหลังคาและรางน้ำของอาคารต่างๆ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย                                 
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 1. ฉีดยุง มด แมลงหรือวางกับดักหนูในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือตามกำหนดระยะเวลาที่   ระบุโดยผู้ควบคุมอาคาร                                               
 2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัย

4.3.3 รายละเอียดการทำความสะอาดภายนอกอาคาร

4.3.3.1 บริเวณที่ต้องทำความสะอาดภายนอกอาคาร / นอกห้อง ได้แก่

-    ห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำอาจารย์

-    ที่พักหน้าห้อง ที่นั่งของนักศึกษา

-   สโมสรอาจารย์

-   ใต้ต้นไม้และส่วนที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร

-   ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายบอกทางบริเวณโดยรอบอาคาร

-   ระเบียง ราวบันได บันได ผนังและสวิทช์เปิด/ปิด

-   ถนนและทางเดินภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกเส้นทาง

-   บริเวณพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

-   สระน้ำภายในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งหมด

4.3.3.2 การกวาดเก็บ ทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ ทุกด้าน ถนน สระน้ำ ให้ดำเนินการ   ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 09.00 น. ในแต่ละวัน การกวาด ให้กวาดขยะทั้งหมด ทั้งขยะเปียก-ขยะแห้งรวมในถุงดำ บริเวณหน้าอาคารและสวนหย่อมทุกแห่ง และทั่วไปทั้งในที่ที่กำหนด

4.3.3.3 การเก็บขยะ ให้เก็บวันละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลา ดังนี้

     - ช่วงเช้า   07.00 น.- 09.00 น.

     - ช่วงเย็น 15.30 น.- 17.30 น.

โดยให้ผู้รับจ้าง จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขยะและตัดหญ้า เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุภายในเดือนแรกของสัญญา โดยใช้รถขนขยะของผู้รับจ้างและเครื่องตัดหญ้า (น้ำมัน และการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ) ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพักขยะ และนำขยะไปทิ้งวันต่อวัน โดยไม่ให้มีขยะตกค้างภายในมหาวิทยาลัย

4.3.3.4 การเก็บขยะนอกเหนือจากขยะทั่วไป ที่สำนักงานเขตไม่ได้จัดเก็บ เช่น กิ่งไม้ เศษวัสดุจากการจัดกิจกรรม เศษกระจก ซากโต๊ะและเก้าอี้ หรืออื่นๆ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการนำไปทิ้ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง

4.3.3.5 งานตัดหญ้าทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามฟุตบอล , ส่วนที่มีการปลูกต้นไม้       เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร , ริมทางเท้า , สวนหย่อม , บริเวณรอบสระน้ำ จันทรเกษมปาร์ค เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ                          

4.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละรายการ

4.4.1 การทำความสะอาดพื้นผิว

- การปัดกวาด ดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันไดจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด  ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่ที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือ เครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงานเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้จัดเข้าที่ดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในแต่ละห้อง แต่ละอาคาร

 • การถูด้วยม๊อบ ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ำหมาด ๆ ม๊อบที่นำมาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก ให้ใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย หรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สำหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ด ถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดตามขอบกำแพง บัวพื้น ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานดังกล่าว- การขัดพื้นและการขัดเงา ให้ปฏิบัติทันทีหลังจากการลงน้ำยาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือรอยตำหนิใด ๆ บนพื้นนั้น 4.4.3 การทำความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพื้นพรมให้สะอาด ในกรณีที่ทำการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสวยงาม4.4.5 การทำความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ำยาและเช็ดให้แห้งกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ รอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดกระจก4.4.7 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการที่เป็นสแตนเลส ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม4.5 คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม4.5.2   ให้ผู้รับจ้างจัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเริ่มวันปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยส่งที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และสำเนาถึงหน่วยงานที่ดูแลบัตรพร้อมรูปถ่ายที่ผู้รับจ้างออกให้                              สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งชื่อและประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า โดยให้รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ดูแลอาคาร พร้อมทั้งส่งประวัติพนักงานสำรองดังกล่าวที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีของการส่งพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี หากพนักงานเป็นคนละชุดกับพนักงานรายวัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานชุดดังกล่าวล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ4.5.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับ            4.5.7 ผู้รับจ้าง จะต้องสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าแรงให้แก่คนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างให้ตรงตาม ที่ได้ตกลงกัน โดยหากจ่ายเดือนละ 1 ครั้งให้จ่ายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ในแต่ละเดือนนั้น ๆ4.5.9 การจัดหาพนักงานบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมพนักงานให้มีอย่างเพียงพอต่อ   4.5.10 การจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในกรณีของงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำ           4.5.11 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการทดสอบการทำงานของพนักงานของผู้รับจ้าง และหากพบว่าการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว   ผู้รับจ้างจะต้องหาพนักงานมาแทนทันที                                      4.5.12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน (ไม่นับรวมกับจำนวนพนักงานทำความสะอาด) โดยเสนอแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบการทำงาน และวิธีการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญา และต้องปฏิบัติตามการควบคุมตรวจสอบตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ4.5.12.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบการทำงาน (สายตรวจ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือนแรกของสัญญา และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการตรวจรับพัสดุทุกเดือน4.5.12.5 การทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ทำงานนั้น ๆ4.5.12.7 ต้องประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับ งานอาคารสถานที่ และงานบริการรักษาความปลอดภัยเสมือนเป็นงานเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องต่องานที่ปฏิบัติและมิก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง4.5.12.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดสรรพนักงาน         เข้าทำความสะอาด ณ พื้นที่ใด ๆ ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก็ได้4.6. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร (จันทรเกษมปาร์ค)          ผู้รับจ้างต้องบริการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 1 อาคาร (รวม 12 เดือน) โดยจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. จำนวน 4 คน          ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้                   - ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. จำนวน 1 คนลักษณะงาน กำหนดเวลาทำงานและมาตรฐานของงานทำความสะอาดให้เป็นดังต่อไปนี้- กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม็อบ ทำเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น                   - เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง โดยใช้ผ้าเช็ดกระจกห้ามใช้หนังสือพิมพ์                   - ทำความสะอาดกระจกบริเวณด้านหน้าห้องทำงานทุกห้องและทุกชั้น                   - ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ ด้วย                   น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่น อยู่ตลอดเวลา                    - ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ เช่น วางของ, โต๊ะ, เก้าอี้                   - ปิดไฟฟ้า ปิดน้ำประปาและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร4.6.1.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์ในวันหยุดทำการของอาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 07.00 – 17.00 น.                   - ขัดเงาบริเวณเคาน์เตอร์ติดต่อของฝ่ายบริการส่วนหน้า                   - ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ ด้านหน้าของ                    หน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารมหาจักรีสิรินธร4.6.1.3 การทำความสะอาดรายเดือนโดยกำหนดให้ทำในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เวลา 07.00 – 17.00 น.                   - ทำความสะอาดห้องสัมมนา ทั้ง 5 ห้อง4.6.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานไม่น้อยกว่า 4 คน มาประจำอาคารมหาจักรีสิรินธร4.6.1.7 การทำความสะอาดรายปี ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด การปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ปีละ 1 ครั้ง  4.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการจ้างดังต่อไปนี้4.6.2.2 ทำความสะอาดกระจก ประตู – หน้าต่างทุกชั้นที่อยู่รอบนอกห้องและกระจกในห้องน้ำหญิง – ชาย4.6.2.4 ทำความสะอาดภายในและภายนอก                   - บริเวณเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้า4.6.2.5 ทำความสะอาดซักพรมที่มีรอยเปื้อนตามจุดต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง และดูดฝุ่นพรม (หากกรณีที่เกิดความสกปรกพื้นพรมทางบริษัทฯ ยินดีบริการซักพรมให้ทันที)4.6.3 มาตรฐานของงาน 4.6.4 การส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.55.   ระยะเวลาดำเนินการจ้างทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม6.   วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

  •                  วงเงินจำนวน 13,090,744.- บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
  •             เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 12 เดือน )
  •           สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และได้เข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยเคร่งครัด
  • การทำความสะอาดสถานที่ในอาคารมหาจักรีสิรินธร ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่กำหนดในข้อ 4.4
  • 4.6.2.6 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทำความสะอาด
  •                    - ห้องอื่นๆทุกห้องทุกชั้นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
  •                    - ห้องผู้จัดการ ชั้นที่ 1
  • 4.6.2.3 ทำความสะอาดฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน เก็บกวาดหยากไย่รอบนอกห้อง
  • 4.6.2.1 พื้นอาคารทั้งหมด บริเวณภายนอกห้อง เช่น ทางเดินส่วนกลาง พื้นระเบียง ลอบบี้ เทอร์เรส ชั้น 1 หน้าห้องบันได รวมบันได ที่นั่งหน้าห้อง ห้องน้ำชาย – หญิงทุกห้อง พร้อมลงเคลือบเงา
  •  
  •         
  • 4.6.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแลและตรวจสอบงานทำความ        สะอาดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อย 1 คน
  • 4.6.1.4 ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มทุกวันทำการของผู้ว่าจ้างในระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น.
  •                    - โดยทำการล้าง เคลือบเงาและขัดพื้นทุกแห่งโดยใช้เครื่องขัดและใช้น้ำยาพร้อมทั้งเคลือบเงา
  •                    - ลบรอยเปื้อนต่างๆตามผนังและราวบันไดและจมูกบันได ฯลฯ
  •                    - ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝ้าพนังทุกซอกทุกมุม
  •                    - ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก
  •                    - ทำความสะอาดอื่นๆและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน
  •                    - รายงานสิ่งที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
  •                    - ทำความสะอาดห้องพัก
  •                    - ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา
  •                    - ทำความสะอาดระเบียงที่นั่งพัก/ ทางเดินร่วมด้านหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร
  •                    - ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการ
  • 4.6.1.1 การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วันจันทร์ – วันอาทิตย์
  •  
  •                     - ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. จำนวน 3 คน
  • 4.6.1 รายละเอียดงานทำความสะอาด
  •  
  • 4.5.12.8 พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงาน จะนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาห้องปฏิบัติงานไม่ได้
  • 4.5.12.6 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทั้งที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้แล้วหรือกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง                                                  
  • 4.5.12.4 หากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้าง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงาน หากเกิดในเหตุดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ปรับหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้
  • 4.5.12.2 หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกให้เป็นผู้ประสานงานและดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยต้องควบคุมดูแลการทำงานให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และพร้อมจะแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง และสามารถประสานงานกับมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานประจำ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
  • 4.5.12 การควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้          
  • ภาคเรียน/รายปี ผู้รับจ้างอาจใช้พนักงานชุดเดียวกันหรือต่างชุดกับที่ปฏิบัติหน้าที่รายวันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่นำงานมารวมทำกับงานในส่วนงานรายวัน
  • การใช้งานด้านการทำความสะอาดและในด้านพนักงานจะต้องพร้อมที่จะมีการทดแทนด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการหยุดงานหรือลาออกของพนักงานประจำ
  • 4.5.8 ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างจะออกจากอาคารที่ทำความสะอาด จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างตรวจดูสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจดู ถุง กระเป๋า ย่าม หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏความผิดสังเกต
  • ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะค่าจ้างคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างเกี่ยวกับการประกันสังคม การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ให้ยึดหลักตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยไม่เรียกร้องเพิ่มจากผู้ว่าจ้างงาน
  • 4.5.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่เกิดความสูญหายหรือสูญเสียขึ้น โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจริง ผู้รับจ้างจะชดใช้ตามสภาพทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดแตกหัก หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
  • 4.5.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจำนวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทำความสะอาด พร้อมรายชื่อ ในกรณีที่มีการ
  • 4.5.3 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคน และติด
  • 4.5.1   พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อย สุขภาพดี ประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรักในการให้บริการ วาจาสุภาพอ่อนหวาน และได้รับการฝึกงานด้านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเข้าใจระบบการทำความสะอาด ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำความสะอาดจากผู้รับจ้างมาเป็นอย่างดี เพศ ชายหรือหญิง
  • 4.4.8 ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดในรายละเอียดของการทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างงาน
  • 4.4.6 การทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทำด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่องานแล้วเสร็จให้ประกอบเข้าดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
  • 4.4.4 การทำความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ไยแมงมุม คราบสกปรกและรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้กลับเข้าที่เดิม เมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ บริเวณพื้นที่นั้น ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง ประตู หน้าต่าง หน้ากากเครื่องปรับอากาศ และฝาผนังใต้หน้าต่าง และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับฝาผนังที่บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน
  • - การลอกพื้นและการเคลือบน้ำยา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยา เพื่อให้ผิวสะอาดปราศจากตำหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อทำการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วย หลังจากน้ำยาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือต่าง ๆ เก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิม
  • 4.4.2 การลงน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทำหลังจากการดำเนินการในข้อ 4.4.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น และการถูด้วยม๊อบแล้ว และการลงน้ำยาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังและบัวพื้น เปรอะเปื้อนเป็นรอย หรือชำรุดเสียหาย
 1. 7. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1    ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อได้

 

โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 1130 - 1132

โทรสาร 0-2513-9735