เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักจำนวน 4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 040/2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักจำนวน  4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 040/2561

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักจำนวน  4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน ๑ งาน

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เงินงบประมาณกันเหลื่อมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          - วงเงินงบประมาณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

          - ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

 

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่ 034/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  นายวิจิตร          จารุโณประถัมภ์          ประธานกรรมการ

          5.2  นายสัมพันธ์        รุ่งฤทธิ์                     กรรมการ

          5.3  นายเอกชัย         คงเพ็ง                     กรรมการ

          5.4  นางสาวสุภาพร    วงษ์พวง                   กรรมการ

          5.5  นายติณณ์          วิไลขำ                     กรรมการและเลขานุการ

 

 

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

7.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ     ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน         ตามระเบียบของทางราชการ

7.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง      เป็นธรรม

7.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

7.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

7.6  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย

7.7  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ดังนี้

                    7.7.1 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักจำนวน  4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน ๑ งานในวงเงิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

          และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

          ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่

ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

7.8  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.9  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.thหรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-482444 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20    สิงหาคม  พ.. 2561

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์)

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท