ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)

ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล)
ให้ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1-13 สิงหาคม 2561


Link : 
 >>> Cilck <<<


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd