สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
รอบเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. 
โดยวิชาภาษาไทย สอบ ณ อาคาร 28 และวิชาภาษาอังกฤษ สอบ ณ อาคาร 29
โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบด้วย

สอบวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 29 ตึกคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบรายชื่อเลขห้องสอบคลิก!!!

--------------------------------------------------

สอบวิชาภาษาไทย อาคาร 28
ตรวจสอบรายชื่อเลขห้องสอบคลิก!!!


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบเพิ่มเติมได้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทาง
1. เว็บไซต์สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. facebook สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป