ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) จัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในองค์กร (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายไอพี
(IP Closed Circuit Television System)

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีพื้นที่ขนาดใหญ่และอาคารทำการต่างๆ กระจายตัวกันอยู่ทำให้มีความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยต่อบุคลากร นักศึกษา ทั้งพื้นที่รายรอบเป็นชุมชนที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจึงมักมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอยู่เสมอ การรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลยากในการเฝ้าระวัง สืบค้น ค้นหา รวบรวมหลักฐาน
เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้เพื่อเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ตลอดจนเพื่อการจัดเก็บสืบค้นข้อมูล พยาน หลักฐาน ตามแนวทางการสืบสวนตามกฏหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ และประชาชนผู้ซึ่งมาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ
2.2 ป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณ ที่คาดว่ามีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการร้าย การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2.3 เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
3. แนวทางและความต้องการในการดำเนินการติดตั้งของทางมหาวิทยาลัย
3.1 งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) แบบ Digital ชนิด IP Network Camera ภายในมหาวิทยาลัย  (ตามแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)
3.2 งานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) แบบ Digital ภายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
3.3 งานฝึกอบรมการใช้งานและงานบำรุงรักษาระบบ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญา

 


5. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
5.1  มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

6. ขอบเขตงานและความต้องการ
ความต้องการอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuits Television : CCTV) และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 6.1 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเสนอระบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ของ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโยป ญี่ปุ่น เกาหลี
 6.2 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป้นทางการให้เป็นผู้จัดจำหน่าย ติดตั้งและบริการสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายสัญญาณ สายสัญญาณ และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
 6.3 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายสัญญาณ อย่างน้อย 1 โครงการ มูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู้สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ลำดับ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 คณะเกษตรและชีวภาพ  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8)  1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 2 TB  4 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE) หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์(Rack)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 3 ชุด 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 4) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 1TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 1 ชุด 
4 คณะวิทยาการและการจัดการ  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 9U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 1 ชุด 
5 คณะศึกษาศาสตร์  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 4) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 1TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
6 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 4) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 1TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
7 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ชัยนาท  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE)  หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA)
 2 ชุด 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 4) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 1TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 20 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE) หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ     2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 2TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
10 สำนักศิลปวัฒนธรรม  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 8) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 2TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 6 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 1 ชุด 
11 กองพัฒนานักศึกษา  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 4) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 1TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 19 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE) หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 2 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
12 งานอาคารสถานที่  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4 TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE) หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
13 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch 16 ports POE) หรือดีกว่า 1 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 2 ชุด 
14 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค  
 ระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR 16) 1 ชุด 
 อุปกรณ์ HDD 4TB 2 ชุด 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) 15 ชุด 
 ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 
 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ชุด 
 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) 1 ชุด 

7.  คุณลักษณะเครื่องบันทึกข้อมูลและจัดการภาพวิดีโอบนเครือข่ายไอพี
 7.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากล้องวงจรปิดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับจำนวนช่องสัญญาณไม่ น้อยกว่า 8 และ 16 ช่อง
7.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
7.3  กรณีเป็นเครื่องบันทึกภาพต้องได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
7.4   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet 10/100/1000 bpsจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.5  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
7.6   สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, FTP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
7.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB/16TB
7.8   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
7.9 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
7.10 มีจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อม Optical mouse 1 ตัว
7.11 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
7.12 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
7.13 มีระบบปฏิบัติการถูกต้อง โดยไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ใดๆ
8. คุณลักษณะกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
8.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
8.2 เป็นกล้องชนิดมุมมองคงที่ ตัวกล้องทำจากโลหะพ่นสี
8.3 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
8.4 ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ ระยะแสง infrared
8.5 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
8.6 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
8.7 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 – 5 มิลิเมตร
8.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Rage) ได้
8.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
8.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
8.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
8.12 สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
8.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Ethernet 10/100 BASE-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตราฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
8.14 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, RSTP, FTPได้เป็นอย่างน้อย
8.15 ได้รับมาตรฐาน IP66 การป้องกันน้ำและฝุ่นโดยมีเอกสารรับรอง
8.16 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
8.17 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารแนบในวันเสนอราคา

9. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch L2/16)
9.1 มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
9.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
9.3 รองรับ 1000Base-X ชนิด SFP/mini-GBIC ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9.4 รองรับกำลังการจ่ายไฟรวม สำหรับการจ่ายไฟตามสาย (PoE/PoE+) ไม่น้อยกว่า 185W
9.5 รองรับการรวมกลุ่มพอร์ทตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
9.6 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Ring Topology
9.7 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
9.8 รองรับการทำ VLAN ตามมาตรฐาน 802.1Q
9.9 รองรับการทำ Multicast แบบ IGMP snooping
9.10 รองรับการทำ QoS
9.11 มีไฟสถานะแสดงที่ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เมื่อเกิด Loop บนระบบเครือข่ายที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ
9.12 มีระบบป้องกันไฟกระชาก (surge protection) สำหรับช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Base-T ทุกช่อง โดยแต่ละช่องสามารถป้องกันได้ ไม่น้อยกว่า 10KV
9.13 สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า 50 องศา
9.14 สามารถติดตั้งบน Rack ขนาด 19 นิ้วได้
9.15 ทำงานได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ ที่ความถี่ 50 – 60 Hz
9.16 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารแนบในวันเสนอราคา

10. คุณลักษณะสายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE)
10.1 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว U/UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair)  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน  ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50288-6-1,  ICEA S-102-700 Category 6 เป็นอย่างน้อย
10.2 สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร
10.3 สามารถรองรับการใช้งาน 10GBASE-T(55m), 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย
10.4 สามารถรองรับการทดสอบได้ 600 MHz และ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังนี้
10.4.1 มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 32.0 dB ที่ 250 MHz, ไม่เกิน 54.5dB ที่ 600 MHz
10.4.2 มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.9 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 39.5dB ที่ 600 MHz
10.4.3 มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.2 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 36.5dB ที่ 600 MHz
10.4.4 มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 24.2 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 15.0dB ที่ 600 MHz
10.4.5 มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 25.3 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 22.7dB ที่ 600 MHz
10.5 มีค่า Impedance เท่ากับ100 ±15 Ohms, 1MHz  ถึง 600 MHz
10.6 มีค่า Mutual capacitance เท่ากับ 5.6 nF max./100 m.
10.7 มีค่า DC Resistance เท่ากับ 66.58 Ohms Max./1000m.
10.8 มีค่า DC Resistance, Unbalance เท่ากับ 2.5% Max.
10.9 มีค่า Dielectric Strength เท่ากับ 1kV/min
10.10 มีค่า Propagation delay เท่ากับ 536 ns/100 m. max. ที่ความถี่ 600 MHz
10.11 มีค่า Delay Skew เท่ากับ 30 ns. Max และ NVP เท่ากับ 69%
10.12 มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23 AWG
10.13 มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.0 ±0.05 mm.
10.14 มี  Filler slot ทำจากวัสดุ FRPE และออกแบบเป็น Cross Filler แยกทุกคู่สายเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างคู่สาย
10.15 เปลือกชั้นในผลิตจาก FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6.1 ±0.2 mm.
10.16 ภายในมี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย
10.17 เปลือกนอกของสายเป็นสีดำทำจากวัสดุ PE ชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444 เพื่อป้องกันรังสี UV  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเท่ากับ 7.4±0.2  mm.
10.18 สามารถโค้งงอได้ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและรับแรงดึง 9.7MPa
10.19 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง  -40 ถึง  +75 องศาเซลเซียสและสามารถ เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง  -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส
10.20 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายใยแก้วนำแสง และสายทองแดงตีเกลียวชนิดภายในอาคาร
10.21 ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานในประเทศไทย หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015 โดยมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 30 ปี

11. คุณลักษณะเต้ารับสายสัญญาณตัวผู้ (RJ 45 MODULAR JACK CAT 6)
11.1 เป็น RJ45 Plug CAT6 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, IEC 60603-7เป็นอย่างน้อย
11.2 สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย
11.3 ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate สีใส ตามมาตรฐาน UL94V-0
11.4 มี Pre-insert Bar สำหรับจัดเรียงสายให้เป็น 2 ระดับเพื่อลดสัญญาณรบกวน
11.5 หน้าสัมผัสเป็นแบบ 2 Contact Point เคลือบด้วยทอง (Gold) บน Nickel Plated หนา 50 Micro-inchs
11.6 สามารถใช้งานได้กับสายขนาด 22-26 AWG
11.7 มีเครื่องหมายการค้าที่กระเดื่องปรากฏบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ
11.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6
11.9 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปี

12. คุณลักษณะตัวผู้ RJ45 CAT 6 (CAT 6 RJ45 MODULAR PLUG)
12.1 ผลิตจากวัสดุ PVC ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง
12.2 สามารถใช้กับหัวตัวผู้ทั้ง Cat5E และ Cat6 ทั้งสาย
12.3 มีสีให้เลือกไม่น้อยกว่า 5สี คือ สีงา, สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า และสีเหลือง
12.4 มีเครื่องหมายการค้าปรากฏบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
12.5 เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสาย UTP Cable
12.6 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปี

13. คุณลักษณะฝาครอบหัวตัวผู้ (MODULAR PLUG BOOT)
13.1 ผลิตจากวัสดุ PVC ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง
13.2 สามารถใช้กับหัวตัวผู้ทั้ง Cat5E และ Cat6 ทั้งสาย
13.3 มีสีให้เลือกไม่น้อยกว่า 5สี คือ สีงา, สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า และสีเหลือง
13.4 มีเครื่องหมายการค้าปรากฏบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
13.5 เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสาย UTP Cable
13.6 การรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีมีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปี

14. เงื่อนไขการเดินสาย
14.1 ทํา Label ที่ปลายสายทั้งสองข้างของสายสัญญาณที่ติดตั้งในโครงการทุกเส้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
14.2 การติดตั้งอุปกรณ์ท่อร้อยสายสัญญาณ ต้องดําเนินการติดตั้งดังนี้
14.2.1 การเดินสายสัญญาณจากฝ้าเพดานเข้าตู้อุปกรณ์เครือข่ายต้องใช้ท่อร้อยสายแบบราง Wire way
14.2.2 การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่อาคารมีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือฝ้าทึบ ต้องเดินสายร้อยในท่อร้อยสายแบบ Flexible Conduit และต้องทําการผูกหรือแขวนท่อให้อยู่เหนือฝ้าเพดานเสมอ โดยห้ามพาดท่อไว้บนฝ้าเพดาน
14.2.3 การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่อาคารไม่มีฝ้าเพดาน หรือเดินสายจากฝ้าเพดานลงมาตามผนังห้องต้องเดินสายสัญญาณในรางพลาสติก (PVC Wire way) ชนิดรางสีขาว หรือรางเหล็ก (Steel Wire Way)

15. คุณลักษณะอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)
15.1 เป็นเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องชนิด Line Interactive หรือดีกว่า
15.2 มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1000 VA
15.3 มีแรงดัน Output 220 หรือไม่เกิน 230V
15.4 มีเต้าเสียบภายนอก 4 Output
15.5 มี USB/RS-232 port สำหรับเชื่อมต่อกับระบบควบคุม มีจอแสดงผลแบบ Graphic LCD สามารถแสดงสถานะของเครื่อง เช่น ค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่จ่าย (kWh) เป็นต้น

16. คุณลักษณะตู้เก็บอุปกรณ์ (RACK)
16.1 ความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว
16.2 มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
16.3 มีรางปลั๊กไฟ AC Power distribution ไม่น้อยกว่า 6 เต้ารับ
16.4 มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว

----------------------------------------------------------------------