เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จำนวน 48 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์

                                                                                .................................................................

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์             ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 48 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศดังนี้

  1. ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 48 รายการ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย         ราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่18 กรกฎาคม 2561
  2. ติดต่อขอดูครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 48 รายการ             วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  3. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน                 ณ วันยื่นเสนอราคาดังนี้

                   3.1 ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน 1 ฉบับ

                   3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฏหมายกำหนด

  1. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีสิ้นสุด       การประมูล ณ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                   4.1 จัดทำแผนการข้นย้ายครุภัณฑ์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                   4.2 ชำระค่ามัดจำการขนย้ายครุภภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ประมูลได้

                   4.3 มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว

 

2/5. มหาวิทยาลัย

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน 14 วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของ     ผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

          ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสมคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ ณ วันที่    12     กรกฎาคม พ.ศ. 2561