ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคา จัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น                

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ในราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง