ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561


Link : 
 >>> Cilck <<<


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd