ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ และ ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน (Glass solar chimney walls by open frame for energy saving building)”

ขอแสดงความยินดี


ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ และ ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน
“46th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีนวัตกรรมจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 57,000 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่งเข้าประกวดด้วยผลงานนวัตกรรมเรื่อง
“ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
(Glass solar chimney walls by open frame for energy saving building)”
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award)
โดยประเทศไทยส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 97 ผลงาน จาก 27 สถาบัน